انواع برش ها:

1- برش منظم!

با ابزار Rectangular marquee toolمستطیل.

با ابزار Elliptical marquee tool بیضی.

2- برش نامنظم!

کلید میانبر برای حرکت در بیضی و مستطیل کلید Shift را نگهدارید.

بیضی=دایره ومستطیل=مربّع می شود.

نحوی ریختن رنگ در محدوده ای بسته:

رنگ جلوی قلم Alt+Delete

رنگ پشت قلم Ctrl+Delete

..........

تنظیمات نوار Opstion کادر بالای صفحه،زیر منوها.

برای اجزایMarquee مستطیل وبیضی.در این نوار 4 آیکون وجود،اولیNew selectionتوسط این گزینه می توانید هر بار یک انتخاب جدید داشته باشید.Add to selectionتوسط این گزینه می توانیم بخش هایی را به محدوده اضافه کنیم.

نکته:(در صورتی که یک محدوده ای انتخابی داشته باشیم،کلید Shift را نگاه داریم و مجددأ محدوده ای را انتخاب کنیم ،همین حالت Add to selection اجرا می شود.)

Subtract From Selection توسط این گزینه می توانید بخش های را از محدوده ای انتخابی کم کنید در این حالت دقّت کنید،اگر Alt را نیز نگاه دارید از محدوده ای انتخابی کم می شود....

Intersect With Selection در این حالت شما می توانید فقط بخش اشتراکی از دو بخش انتخابی را نگاه دارید و بقیّه ی قسمت ها را حذف کنید.

Feather

در قسمت Feather با دادن عدد گردی گوشه های مستطیل و لبه های بیضی را تنظیم می کنیم.

نکته: (در این حالت اصطلاحاً. یک ماسک ساده در فتوشاپ ایجاد کرده ایم).

Anti-aliased

این گزینه فقط برای بیضی و برش های نا منظم فعال می شود. و به شما اجازه می دهد لبه های محدوده ای انتخابی صاف و یکنواخت باشد،بهترین حالت انتخاب این گزینه باشد

(Style)

در این نوار می توانید انواع سبک ها را برای برش انتخاب کنید.

Normal یک شکل با اندازه ای دلخواه رسم کنید.

Fixed Aspect Ratio در این حالت شما می توانید یک شکل با نسبت های داده شده در نوارWidth&height رسم کنید.

Fixed Size در این حالت می توانید چندین شکل هم اندازه رسم نمایید،در نوارهای Width&Height رایت کلید کنید و واحد مورد نظر را انتخاب کنید و عدد مورد نظر را وارد نمایید،در روی صفحه یک بار کلید کنید،شکل مورد نظر با اندازه داده می شود.

..........

دسته ای (Lasso Tool)

1- نوع اول معمولی:Lasso Tool

2- نوع دوم چند ضلعی:Polygonal Lasso Tool

3-نوع سوم مغناطیسی:Magnetic Lasso Tool

کلید میانبر (L) است.

(Lasso)

نوع اول:زمانی استفاده می شود که محدوده ای مورد نظر برای برش کوچک باشد.کلید سمت چپ را گرفته،دور تا دور موضوع را بکشید،هر جا که کلید را رها کنید،نقطه ای اول و آخر به هم می رسند.

Polygonal(برداری Vectorc)

توسط این ابزار می توانید محدوده ای مورد نظر را بصورت خط راست برش دهید،دقّت کنید،این ابزار زمانی استفاده می شود که موضوع مورد نظر دارای پیچ وخم های زیاد باشد و همچنین محدوده ای انتخابی همرنگ محدوده ای که ما می خواهیم اون رو برش دهیم باشد.

(Magnetic)

نوع سوم:توسط این ابزار می توانید بخش مورد نظررا به راحتی برش دهید در صورتی که محدوده ای انتخابی با رنگ ناحیه ای اطراف متضاد با شد شما می توانید با دادن رنگ مورد نظر اطراف محدوده را به آرامی برش دهید،در این ابزار هر جا که به طیف رنگ جدید رسیدی با یک بار کلید رنگ جدید به سیستم معرفی کردید.

..........

عصای جادویی (Magic Wand Tool)

کلید میانبر(W) است.

توسط این ابزار می توانید که طیف رنگ را به راحتی به حالت انتخاب در آورید.در نوار این آیکون گزینه ی Tolerance یعنی طیف رنگ بالایی و پایینی رنگ انتخاب هر چه میزان عددی را بیشتر کنیم،محدوده ای انتخاب بزرگتر و دقّت کمتر می شود و هر چه عدد کمتر باشد محدوده ای انتخابی کوچکتر ولی دقّت بیشتر می شود.Contiguous توسط این گزینه می توانید تعیین کنید که رنگ انتخابی در محدوده ای همجاور نقطه ی کلید شده باشد یا در کل عکس انتخاب شود.اگر این گزینه غیر فعّال باشد رنگ انتخابی در کل عکس می باشد.Use All Layers در صورتی که فعّال باشد رنگ انتخابی در کل لایه ها به حالت انتخابی در می آید.

..........

نحوی بر عکس کردن محدوده ای انتخابی:

منوی Select\Inverse معادل Shift+Ctrl+I

نحوی تغییر اندازه برای بخش انتخابی:

2 حالت دارد1- کار فقط برای نمایش در مانیتور است.

2- کار برای چاپ فرستاده می شود.

Ctrl+T

Edit\free Transform

Edit\Transform\Scale

..........

نحوی ذخیره کردن فایل:

1-File\Save

2-Save As…

ذخیره کردن فایل با نامی دیگر یا در مسیری دیگر..........

PSD

بهترین پسوند برای فتوشاپ،کاربا تمام لایه ها به صورت لایه مجزا ذخیره می شود.

BMP

لایه ها را یکی می کند اما از کیفیت عکس کم نمی کند.

JPEG

بدترین پسوند.لایه ها را یکی می کند،حجم فایل را کم می کند،از کیفیت کار کم می شود،و یک لایه سطحی از عکس ذخیره می شود.بدترین برای عکس های قالب چاپ می باشد.

..........

برای طراحی صفحه ای وپ

برش بخش اضافه ی عکس. Crop Tool

ابزار Crop

توسط این ابزار می توانید بخش های اضافه ای یک عکس را حذف نمایید،در اطراف Crop گره های جهت تنظیمات بیشتر وجود هم دارد،هم می توانید کلید Enter را انتخاب کنید و هم رایت کلید.

..........

تنظیمات Palette Navigator

در این پالت می توانید موضوع مورد نظر را از لحاظ بزرگ نمایی تنظیم نمایید،دقّت کنید در این پنجره فقط نماد ظاهری عکس جهت کارکردن بهتر بزرگ می شود و ربطی به اندازه ی عکس در هنگام چاپ ندارد.

جهت حرکت در پنجره بزرگ شده هم می توانید از قاب درون پالت استفاده کنید هم توسط نوارهای Scorol Bar اطراف کار. دکمه ی Palette Options در این گزینه می توانید رنگ قاب پالت را تغییر دهید.(این پالت رو به صورت تصویری آموزش می دم.)

..........

سه نوع پاک کن: Eraser Tool

1- Eraser Tool ساده کار را پاک می کند.ف

2-Background Eraser Tool در حین پاک کردن رنگ قلم پس زمینه را تغییر می دهد،چه رنگی را پاک می کنیم.

3-Magic Eraser Tool پاک کردن جادوئی مثل ابزار عصای جادوئی مانند یک طیف رنگ را پاک می کند.

در نوار Opstion براش را برای تعیین اندازه نوک قلم انتخاب کنید،در قسمت Mod:تعیین می کنید که نوک قلم :

(Brush)به صورت قلم معمولی.

(Pencil)مداد خشک.

(Block)مکعبی.

برای شما پاک کند.

..........

Opcity

شفافیت و قلا و غلضت پاک کردن را نمایش می دهد بهتر است اگر در لایه کار می کنید غلضت و شفافیت را در پالت ،Leyar تنظیم نمایید.

تمامی گزینه های Opstion مانند ابزار Magic Man می باشد.

..........

ابزار نقاشی Brush,Pencil

به شما اجازه می دهند عمل نقاشی کردن را انجام دهید.Brush نرم تر از Pencil است و به حالت آبرنگی نقاشی می کند.

در نوار آپشن Opstion گزینه ی Brush برای تعیین نوک قلم برای نقاشی استفاده می شود.در کادر بالا،فِلش رو به پایین آن در قسمت پایین پنجره می توانید انواع مدل ها را مشاهده و استفاده کنید.

تنظیماتBrush:

در دکمه ی Opstion گزینه Brush می توانید گزینه های زیر را انتخاب کنید.

New Brush به شما اجازه می دهد نوک قلم جدید را با تنظیمت دلخواه ذخیره کنید، در صورتی که یک قلم جدید،تعریف کرده باشید گزینه ی Rename Brush جهت تغییر نام دادن نوک قلم تعریفی.Delete Brush جهت حذف آن فعال می شود.نحوی نمایش نوک قلم ها:

Text Only در این حالت فقط نام قلم ها مشاهده می شود.Small Thumbnail اندازه ی قلم ها را به صورت کوچک نمایش می دهد.Large Thumbnail به صورت بزرگ نمایش می دهد.

Small List شکل قلم همراه با نام قلم به صورت کوچک لیست می شود.Large List به صورت بزرگ نمایش داده می شود.Stroke Thumbnail شکل هر قلم را همراه با خط امتدادی نمایش می دهد،بهترین حالت این گزینه می باشد.Preset Manager تنظیمات تعداد قلم ها توسط Load Brushes می توانید دسته قلم انتخابی را به لیست قلم ها اضافه کنید.Replaco Brushes می توانید دسته قلم انتخابی را جایگزین لیست فعلی کنید.Save Brushes در صورتی که دسته قلم تعریفی جدیدی داشته باشیم می توانید آن را به نام دلخواه ذخیره کنید.Reset Brushes در صورتی که قلم های تعریفی را بخواهید حذف کنید لیست انتقال را داشته باشید از این گزینه استفاده کنید.نکته:در پایین پنجره لیستی از انواع دسته قلم های تعریفی وجود دارد که با انتخاب هر دسته یک کادر محاوره ای باز می شود،اگرOk را انتخاب کنید،لیست انتخابی جایگزین لیست قبلی می شود و اگر apen را انتخاب کنید لیست موجود به لیست قبلی اضافه می شود.

Mode

در نوارMode می توانید انواع حالت هی را مشاهده کنید،بعضی از Mode ها تغییر رنگ می دهد،بعضی ها تغییر حالت می دهند و بعضی ها بی تفاوت.

..........

نحوی روشن کردن بخش های تیره در عکس:

ابزار Dodge

توسط این ابزارمی توانید بخش های تیره ی عکس را روشن کنید دقت کنید اگر بیش از اندازه استفاده شود موضوع شما از حالت استاندارد خارج می شود.

Range دارای سه گزینه می باشد:Shadows یعنی تاثیر بر بخش های تیره.Midtones

تاثیر بر روی بخش های متوسط از لحاظ نوری.Highlights تاثیر بر روی بخش های روشن عکس .

Exposure در این نوار می توانید میزان پاشش نور را بر عکس مشخص کنید.

نحوی تیره کردن بخش های روشن عکس:

Burn

توسط این ابزار می توانید بخش های مورد نظر از یک عکس را تیره کنید.

نحوی بی رنگ کردن بخشی از عکس__

Sponge

در صورتی که این ابزار را به صورت کم استفاده کنیم عکس شما به سبک عکس های قدیمی در می آید،امّا اگر زیاد استفاده شود به تدریج از رنگ عکس کم می شود.نکته:کلید میانبر برای این سه ابزار(O) می باشد.

نحوی محو کردن بخشی از عکس:

ابزار Blur

توسط این ابزار می توانید به تدریج موضوع خود را محو نماید از این ابزار برای لبه های انتخاب و یا پس زمینه استفاده می شود.

..........

Sharpen

ابزار خشک است و بر روی هر قسمت که کشیده می شود(پیکسلهای)آن را کاملاً خشک می کند.دقت کنید اگر این ابزار به مقدار خیلی کم استفاده شود برای کار مناسب تر است

Smudge یا انگشت خیس:

توسط این ابزار می توانید فضای خالی بین دو لایه را پر کرده و لبه های محدوده ای انتخاب را از حالت پیکسل پیکسل به حالت یکنواخت تبدیل کنید فقط دقت کنید سایز قلم،کوچک باشد و بر روی یک بخش دو بار نکشید.نکته:کلید میانبر (R)است.

..........

نحوی نمایش برنامه:

در انتهای نوار ابزار سه آیکون کنار هم قرار دارد.حالت اول:فتوشاپ استاندارد را نمایش می دهد.حالت دوم:عکس را کاملاً بزرگ کرده و نوار name را نیز به همراه نوار Taskbar .در حالت سوم:نوار Menu Bar نیز غیر فعال می شود،برای غیر فعال کردن پالت ها و نوار Tools از کلید Tab استفاده نمایید.کلید میانبر برای این سه آیکون(F)می باشد.

..........

تنظیمات پالت Color

در اینPalette می توانید رنگ قلم (Foreground)و رنگ پس زمینه را تنظیم کنید. در صورتی که بخواهید Mod رنگ را تغییر دهید،از دکمه ی Opstion آپشن.نکته:جهت فعال یا غیر فعال کردن این Palet (کلید F6 یا گزینه ی Window\Color).

Swatches

با کلید رنگ قلم و Ctrl کلید رنگ پس زمینه را تغییر می دهد.توسط دکمه ی آپشن می توانید دسته رنگ دلخواه را به لیست اضافه کنید.

..........

ابزار قطره چکان یا Eyedropper:

توسط این ابزار می توانید نمونه رنگ اصلی را از عکس بردارید،در صورتی که بخواهید با این رنگ بیشتر کار کنید می توانید آن رنگ را به Palette Swatches اضافه کنید،وقتی مؤس را به قسمت توسی Swatches انتقال دهید به شکل سطل رنگ در می آید که می توانیم رنگ را به Palette اضافه کنیم یا در پایین Palette Swatches آیکونی به نام Foreground مربع کوچک را انتخاب کنیم،هر رنگ را که نخواهیم انتخاب می کنیم و به سمت سطل زباله درک کنید.

ابزار قطره چکان نوع دوم یا Color Sampler:

به شما اجازه می دهد چهار نقطه از عکس را به عنوان رنگ قلم تعریف کنید،این چهار نقطه در پالت Info ثبت می شود.

ابزار بعدی Measure:

توسط این ابزار می توانید طول یا عرض محدوده ای را اندازه گیری نمایید،میزان عددی را می توانید در Palette Info مشاهده کنید.

..........

ابزار ذره بین یا Zoom:
توسط این ابزار می توانید موضوع را از لحاظ نمایشی کوچک یا بزرگ نمایید.ذره بین(+)کار را بزرگو ذره بین(-)کار را کوچک می کند،در صورتی که کلید Alt را نگاه دارید این عمل انجام می شود در نوار آپشن Resize windows To Fit در صورتی که فعال باشد به همراه تغییر اندازه در عکس قاب عکس نیز تغییر می یابد.Actual Pixels اندازه ی عکس را براساس تعداد نقاط نمایش می دهد.Fiton Screen اندازه ی عکس را با حداکثر بزرگنمایی نمایش می دهد.Print Size سایز اصلی عکس را در هنگام چاپ نمایش می دهد،کلید میانبر

برای این ابزار Zمی باشد.

ابزار Hand:

توسط این ابزار می توانید عکس بزرگ شده را در بخش های مختلف خود،جهت نمایش حرکت دهید.کلید میانبر H می باشد.

..........

نحوی تایپ:

در حالت تایپ اگر بخواهید به صورت تک رنگ تایپ شود،ابزار تایپ نوع اوّل را انتخاب کنید،در نوار آپشن Change The Text Orientation توسط این آیکون می توانید انواع حالت های فانتزی را برای متن خود ایجاد کنید.Set The Font Size می توانید تنظیماتی بر روی فاصله ی پاراگراف ها داشته باشید،در صورتی که بخواهید درون متن را عکس بیندازید یا طیف رنگ دلخواه را بریزید،MaskنوعType را انتخاب کنید،اگر بخواهید عکس درون متن ثابت باشد،بر روی عکس دلخواه رفته،متن را تایپ کنید سپس توسط ابزارMove به کار اصلی انتقال دهید،امّا اگر بخواهید عکس درون متن متحرک باشد ابتدا متن مورد نظر را روی فایل اصلی تایپ کنید،سپس ابزار Move را انتخاب کنید،عکس را که می خواهید درون متن قرار گیرد را در منوی Select گزینه ی All(Ctrl+A) و کپی نمایید،منوی Edit\(Copy)\(Ctrl+C) سپس به فایل اصلی برگشته منوی Edit گزینه Paste Into(Shift+Ctrl+V) عکس کپی شده را درون محدوده ای بسته فراخوانی می کند.

فارسی تایپ کردن در فتوشاپ:

windows 98 :
پارسا 99: برای تایپ فارسی روی آیکون P99 کلید کنید برنامه IPT4 را انتخاب کنید،در نوار آن متن مورد نظر را تایپ کنید،کپی را انتخاب کنید،سپس در فایل اصلی یکی از قلم های TPT را انتخاب کنید و Past کنید،قلم تعریفی شما تمام حالت های یک قلم را در بر می گیرد.

windows XP :

مریم: در ویندوز XP در فارسی ساز مریم شما نوشته ای مورد نظر را تایپ کرده کپی می گیرد و در فتوشاپ Past می کنید.

..........

ابزار شی: Rectangle

توسط این ابزار می توانیم انواع شکل های منظم و نا منظم را ترسیم کنید در نوار آپشن در صورتی که گزینه ی Shae Player فعال باشد می توانید درون محدوده ای خود را رنگ یا طیف رنگ دلخواه را بریزید،در صورتی که مستطیل گوشه گرد را انتخاب کنید می توانید میزان گردی گوشه را در نوار آن Radius مشخّص کنید در صورتی که ابزار Polygon را انتخاب کنید میزان اضلاع آن را می توانید تنظیم کنید،در صورتی که Line را انتخاب کنید،ضخامت خط را نوار Weight پهنا مشخّص نمایید،در صورتیکه ابزار شی را Custom Shape انتخاب کنید گزینه ی شی به شما اجازه می دهد انواع شکل های آماده را مشاهده کنید،در کلید آپشن شی می توانید تمامی شکل ها را به این لیست منتقل کنید.

..........

نحوه ی اضافه کردن شکل رسم شده به انواع شکل های آماده:

1- اوّل از Options آیکون Path را انتخاب کنید.

2- توسط دو آیکون FreeFrom یا Pen شکل مورد نظر را رسم کنید.

3- Edit\Define Custom Shape را انتخاب و Ok کنید.

شکل مورد نظر به انتهای لیست Shap اضافه شده است.

نحوه ی قراردادن عکس درون Shapها:

1- شکل مورد نظر را از Shap انتخاب کنید!

2-آیکون Paths را از نوار Option انتخاب و شکل را به صورت خط دور Drage نمایید!

3-از پالت Path گزینه ی Make Selection را انتخاب کنید!

4-عکس مورد نظر را Open سپس Ctrl+C,Ctrl+A نمایید.

5-درون محدوده ای انتخابی Ctrl+Shift+V نمایید،Paste Into !

..........

تنظیمات Palette Layer :
در کنار هر لایه آیکون چشمی جهت آشکار یا پنهان کردن هر لایه وجود دارد،هر لایه که فعال باشد به رنگ آبی می باشد و در کنار آن شکل قلم مو وجود دارد شما برای این که روی هر لایه کار انجام دهید باید آن لایه را فعال کنید در صورتی که بخواهید لایه ها را جابهجا کنید می توانید با Drage این کار را انجام دهید،برای لایه فعال می توانید انواع Modeها،-

غلضت و شفافیّت را تنظیم کنید.در صورتی که بخواهید لایه های اضافه را حذف کنید،هم می توانید روی لایه Drage کرده و به سمت آیکون سطل زباله در پایین لایه بکشید،امّا اگر بخواهید می توانید رایت کلید کرده Delete Layer را انتخاب کرده.New Layer در صورتی که بخواهید یک لایه جدید ایجاد کنید روی آیکون New Layer Create انتخاب کنید.

..........

نجوه ی روتوش کردن یا جلوه های ویژه:

در صورتی که بخواهید شکست های یک عکس و یا لکه های صورت را روتوش کنید از نزدیک ترین نقطه به محل شکست توسط ابزار( Stamp وAlt)نمونه برداری کنید.(یعنی Alt,Stamp را با کلیک بگیرید،نمونه بردارید). و در بخس شکسته شده یا لکه نمونه را رها کنید.

اگر بخواهید جلوه ای ویژه ایجاد کنید توسط Alt+Stamp نمونه بردارید یک لایه جدید ایجاد کنید نمونه را در لایه جدید پُر کنید،سپس Menu\Edit\Transform\ 1-Flip Horizontal قرینه ی افقی و 2- Flip Vertical قرینه ی عمودی ایجاد می کند،توسط Palette Layer Opacity کار را کم کنید.

..........

ابزار Healing :
این ابزار هم مانند Stamp عمل روتوش را انجام می دهد با این تفاوت که Healing در لایه جدید فعال نمی شود و در لایه بوجود آمده قابل جابه جایی نمی باشد.در نوار آپشن شما می توانید تعیین کنید که جلوه ی مورد نظر از خود بر داشته شود.Alt+Click یا از بافت مورد نظر ایجاد شود.برای ایجاد بافت مورد نظر عکس آن را فراخوانی کرده سپس توسط ابزار مستطیل با فیدر (0)برش دهید،سپس منوی Edit\Define Pattern را انتخاب و Ok کنید در پالت آپشن Healing گزینه یPattern را انتخاب و از کادر تنظیمات بافت مورد نظر را انتخاب کنید،سپس نمونه ی دلخواه را روی کار بکشید، گزینه ی Aligned در صورتی که فعال باشد هر بار که کلید را رها کنید مجدداً کلید کنید از ادامه ی کار قبلی شروع می شود.

ابزار Patch:

توسط این ابزار می توانید مسیر مورد نظر را برش دهید،مسیر برش داده شده را هم می توانید به نوک قلم تعریف کنید را این حالت وقتی محدوده ای را با Parch بریده اید منوی Edit\Define Brush Preset را انتخاب کنید،وقتی که ابزار قلم را انتخاب کنید در انتهای پالت براش عکس شما به عنوان نوک قلم تعریف شده است که می توانید با رنگ قلم بکشید امّا اگر بخواهید فزای خالی یک عکس را با بافت پر کنید محدوده ای مورد نظر را با Patch بریده و توسط Use Pattern بافت را درون محدوده ای پر کنید.

ابزار Pattern Stamp:

در صورتی که بخش مورد نظر را به باقت ها اضافه کرده باشید می توانید آن را به عنوان پس زمینه ی کار در نظر بگیرد فقط دقت کنید بافت را در لایه ی جدید ایجاد کنید،در نوار آپشن این ابزار گزینه ی Impressionist در صورتی که فعال باشد از همان سبک استفاده کرده و رنگ ها را تفکیک کرده.

..........

ابزار گرادیانت یا طیف رنگ(Gradient ):
در نوار آپشن می توانید درقسمت Gradient طیف رنگ دلخواه را انتخاب کنید یا به لیست اضافه کنید،در صورتی که در روی خود نوار کلید کنید پنجره ی Gradient Editor باز می شود،در نوار Gradient Type نوع گرادیانت را انتخاب کنید.Solid رنگ و Noise طیف رنگ. بهتر است حالت Solid را انتخاب کنید،در نوار Smoothness می توانید میزان نرمی تداخل رنگ را مشخص کنید.درر نوار پایین اگر بر روی باکسهای پایینی کلید کنید می توانید رنگ دلخواه و اگر برروی باکس بالایی انتخاب کنید شفافیّت دلخواه را در نظر بگیرد.

با کلید کردن در قسمت پایین نوار گره برای نوار گره برای رنگ استفاده کنید و با انتخاب هر کره Delete نمایید،در نوار Name کنید،در قسمت بالای پنجره در نوار آپشن پنج آیکون وجود دارد،که به ترتیب:

1- طیف رنگ شما به صورت خطی ایجاد می کند.

2- به صورت دایره ای.

3- به صورت زاویه ای.

4- به صورت پرچمی.

5- به صورت مربع از مرکز.

گزینه ی Reverse : طیف رنگ های شما را جابهجا می کند.Dither وTransparency نوع تداخل رنگها را به صورت نرم و شفاف بیان می کند.

Paint Bucket :

با کلید معادل(G)به شما اجازه می دهد در محدوده ای که دارای یک طیف رنگ می باشد رنگ مورد نظر را قرار دهید،در نوار آپشن تمامی تنظیمات برای این ابزار وجود دارد.

..........

نحوی اضافه کردن یک فایل متنی به پرونده(Notes):

در صورتی که برای یک پرونده بخواهید متنی را یادداشت کنید می توانید درون آن تایپ کنیددقت کنید برای سفارش کارت های ویریتوری و بورشورها کاربرد زیادی دارد.

اضافه کردن یک فایل صوتی به پرونده(Audio):

در این حالت با Start شروع به صحبت کردن نمایید و سپس Stop کنید.برای حذف کردن فایل های صوتی و متنی بر روی آن ها رایت کلید و Delete نمایید.

..........

پالت History:

تمامی مراحل کارهایی که در یک پرونده انجام داده باشید را می توانید در این پالت مشاهده در آن ها را لغو نمایید.

ابزار History :
توسط ابزار اوّل می توانید سلسله مراتب کارهای که انجام داده اید رت لغو کنید،امّا Hisrory نوع دوم All Hisrory به شما اجازه می دهد جلوه های ویژه بر روی عکس ایجاد کنید.
دسته ها : آموزش
سه شنبه بیست و یکم 8 1387
X